info@stichtingricardina.nl

088 – 737 05 05

contact

Privacyverklaring

Persoonsgegevens bij Ricardina Zorg B.V.

De privacy van onze cliënten en medewerkers is voor Ricardina Zorg B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin is geregeld hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan. In deze verklaring hebben wij op beknopte wijze de verplichtingen van Ricardina Zorg B.V. en de rechten van cliënten (of hun vertegenwoordigers) en medewerkers beschreven.

 

Wat betekent de privacyverklaring

In het kort houdt dit in dat wij de verantwoordelijkheid hebben te vertellen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Welke persoonsgegevens wij vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we gegevens mogelijk verstrekken. Uitgangspunt daarbij is dat we alleen persoonsgegevens gebruiken indien dat noodzakelijk is en natuurlijk op een veilige manier.

 

Welke gegevens hebben we van u nodig en waarvoor?

Algemene persoonsgegevens (naam, geboortedatum, burgerlijke staat, BSN, IBAN etc.), contactgegevens (ook van wettelijk vertegenwoordiger), verleende zorgproducten, medische en gedragsgegevens, voor zover relevant voor het kunnen bepalen en uitvoeren van de benodigde zorg- en dienstverlening. Deze gegevens gebruiken we voor onze administratie, correspondentie en persoonlijke communicatie; in het bijzonder voor de instandhouding van de dienstverlening en externe verantwoording over de verleende zorg (declareren naar zorgkantoor, zorgverzekeraar, gemeente). Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

Bovenstaande gegevens mogen we gebruiken op basis van de overeenkomst die we met u afsluiten, zonder daarvoor uw specifieke toestemming te vragen. Wanneer Ricardina Zorg B.V. een gerechtvaardigd belang heeft om gegevens te verzamelen en vast te leggen, mag dit zonder toestemming worden gedaan. Denk dan bijvoorbeeld aan agressief gedrag dat voor onze medewerkers van belang is om te weten.

 

Het contactformulier op onze website

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw emailadres en contactgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vraag of verzoek te beantwoorden en zullen niet worden opgenomen in ons register.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Wij zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Voorbeelden hiervan zijn bepaalde registraties van de zorg en gegevens voor de belastingdienst. Meer hierover leest u in ons privacyreglement. Voor overige gegevens geldt dat we de gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Wij zullen de gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen. U kunt tevens een schriftelijk verzoek tot verwijdering van uw (persoons)gegevens doen.

Beveiliging van de gegevens

Bij Ricardina Zorg B.V. doen wij er alles aan om te zorgen dat uw gegevens veilig zijn bij ons. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens veilig te bewaren en tevens ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van een of meerdere verwerkers. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, hebben wij met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

 

Intern gebruik van de gegevens

Om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen beperken we het intern gebruik van persoonsgegevens zoveel als mogelijk. Alleen medewerkers die op basis van hun functie uw gegevens moeten gebruiken, mogen dat. Dat regelen we door die medewerkers specifieke bevoegdheid te verlenen (autorisatie) voor toegang tot geautomatiseerde systemen.

 

Extern gebruik van gegevens

Verplichte doorgifte

Als zorginstelling heeft Ricardina Zorg B.V. de verplichting om gegevens over benodigde en geleverde zorg te delen met zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeenten (declaraties). Deze uitwisseling vindt plaats via beveiligde verbindingen als CryptShare, VECOZO, iWMO etc. In bijzondere situaties kunnen wij ook aan andere instanties verplicht worden om gegevens over u te verstrekken; denk aan de kantonrechter in verband met de verantwoording over beheerde gelden of in geval van een justitieel onderzoek.

 

Overige doorgifte

Wij delen gegevens dus alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer wij aan anderen gegevens verstrekken doen wij dit alleen nadat we van u toestemming hebben verkregen.

Rechten betrokkenen
Wij respecteren uw privacyrechten en zullen eraan meewerken dat u deze rechten kunt uitoefenen. Daarom heeft u het recht op inzage, correctie, verwijdering en overdracht van de persoonsgegevens. Daarnaast is er het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u hierover contact opnemen met het secretariaat van Ricardina Zorg B.V.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat de situatie zich voordoet dat deze privacyverklaring moet worden gewijzigd. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk daarom regelmatig of er nieuwe versies zijn. Ricardina Zorg B.V. zal wijzigingen tevens aankondigen op haar website.

 

Vragen of kritiek

Als u vragen hebt over uw rechten, niet tevreden bent over hoe wij hieraan uitvoering geven, of specifieke vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen. Binnen Ricardina Zorg B.V. kunt u met uw vragen en/of opmerkingen over de AVG en uw privacy terecht bij dhr. E.F. Vos, op e-mailadres e.vos@ricardinazorg.nl. Wij hebben tevens een officiële Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Zie de contactgegevens hieronder:

 

Functionaris Gegevensbescherming (FG) van CareSecure

Dhr. Ton Lutter, te bereiken op e-mailadres: fglutter@caresecure.nl.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen u ook vragen om u te legitimeren en een formulier in te vullen.

 

Klacht indienen

Als u vindt dat Ricardina Zorg B.V. niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht bij ons in te dienen. U kunt ook altijd een klacht omtrent uw privacy indienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Contactgegevens

Ricardina Zorg B.V.
Albert Schweitzerplaats 33
3318 AT Dordrecht

Telefoonnummer  088 – 737 06 00
Email info@ricardinazorg.nl

KvK-nummer  74380281
AGB-code praktijk  75753536

Openingstijden

  • Maandag 08:30 – 17:00
  • Dinsdag 08:30 – 17:00
  • Woensdag 08:30 – 17:00
  • Donderdag 08:30 – 17:00
  • Vrijdag 09:00 – 17:00
  • Zaterdag/zondag gesloten

Ricardina Zorg B.V. is een erkend leerbedrijf